Stadgar

För HSB PENSIONÄRSKLUBB REIMERSHOLME (HPR)

STADGAN 2014

Reviderade 2022-03-17

För HSB PENSIONÄRSKLUBB REIMERSHOLME (HPR) Org.nr. 802018-0108

§ 1 Ändamål

HPR är en pensionärsklubb som har till uppgift att samla alla pensionerade medlemmar i bostadsrättsföreningarna Bränneriet, Musteriet, Mälaren, Pålsundet

 och Reimer på Reimersholme för att i gemenskap utveckla och befrämja trivsel och trygghet i boendet.

Som ett led i denna målsättning ingår bland annat att i HPR:s regi organisera trivsamma möten och/eller andra arrangemang minst en gång per månad med sommaruppehåll, samt att stimulera och utveckla medlemmarnas medverkan i studie- och reseverksamhet.

HPR ser det som en viktig uppgift att bevaka och behandla boendemiljöfrågor och andra för medlemmarna närliggande intressefrågor. Inte minst tillgång till egna, bostadsnära samlingslokaler kräver uppmärksamhet.  

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i HPR står öppet för alla medlemmar i HSB:s Bostadsrättsföreningar på Reimersholme, nämnda i § 1, som helt eller delvis uppbär ålders-,

 avtals- eller sjukpension. Även maka/make och sambo till medlem äger rätt tillhöra HPR utan att vara pensionär. Alla medlemmar har rätt att inför 

årsstämman inlämna motioner till styrelsen senast den 31 januari.

§ 3 Styrelse, revisorer och valberedning

HPR:s verksamhetsår är kalenderår och årsmöte med HPR hålls före mars månads utgång. Kallelse skall ske genom e-post och anslag i portarna senast 2 veckor före mötet. Det åligger styrelsen att vid årsmötet avge skriftlig rapport över det gångna årets verksamhet och ekonomi samt lämna revisorernas berättelse.

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter och minst två suppleanter. Ordföranden väljs av årsmötet. Beträffande övriga 

styrelsefunktioner se § 5.

Dessutom skall väljas två revisorer med två suppleanter samt valberedning, bestående av tre personer, varav en skall vara sammankallande.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på en tid av två år, med växelvis avgång. Ordförande, revisorer med suppleanter och valberedning

väljs för en tid av ett år.


Vid årsmötet skall styrelsen lägga fram förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

Alla beslut/val fattas med enkel majoritet. Alla beslut/val sker med öppen omröstning om ingen begär annat.

§ 4 Årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden tas upp till behandling:

                     1. Stämmans öppnande 
                     2. Val av ordförande för stämman—Anmälan av ordförandens val av sekreterare
                     3. Röstlängd—deltagarförteckning
                     4. Fastställande av dagordningen
                     5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
                     6. Fråga om kallelse behörigen skett
                     7.  Styrelsens årsredovisning
                     8. Revisorernas berättelse
                     9. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
                     10. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
                     11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
                     12. Motioner och inlämnade förslag
                     13. Av styrelsen hänskjutna ärenden.    
                     14. Val av styrelseordförande tillika ledamot, se valberedningens förslag
                     15. Val av styrelse ledamöter, se valberedningens förslag  
                     16. Val av styrelsesuppleanter, se valberedningens förslag
                     17. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa, se valberedningens förslag
                     18. Val av valberedning
                     19. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
                     20. Avslutning


§ 5 Styrelsens uppgifter och konstituering

Styrelsen utser vid konstituerande möte, inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Dessutom kan styrelsen tillsätta andra funktioner såsom 

ansvariga för studier, reseverksamhet, kommitté eller person som ansvarar för mötesprogram t.ex. värdar och värdinnor.      


Styrelsen utser inom sig firmatecknare som två i förening äger rätt att teckna HPR:s firma. I enlighet med stadgarnas § 1 åligger det styrelsen att leda 

HPR:s verksamhet. Styrelsen skall därvid upprätthålla nära kontakter med de berörda bostadsrättsföreningarna.


§ 6 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar skall behandlas och beslutas på årsmöte.


§ 7 Upplösning

Om HPR:s verksamhet skulle upphöra eller under längre tid bli vilande skall styrelsen kalla till ett extra årsmöte för fastställande av hur uppkomna överskott eller underskott skall disponeras.
I originalhandling samma dag enligt uppdrag undertecknade av klubbens ordförande och sekreterare:
             Ordförande                                                               Sekreterare